Linki do Dni Otwartych – 15.04.2021

Zapraszamy na Dni Otwarte LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie!

SPOTKANIE Z DYREKCJĄ SZKOŁY – Katarzyna Zajączkowska

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE2ZjM5N2MtNmZmNi00MGI2LWE0MTMtOGU3MmUwNjFjOTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

1) INFORMACJA OGÓLNA O SZKOLE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYzNTkyNjUtNTRkMi00NjU0LWFmNjYtNWE4MTc3YzJlZWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

2) KLASA HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM1MTJkMWQtNmU5Ny00NmNkLTkzOTgtN2Y5YzdlNDBhMjI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

3) KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJlNjBkNDYtZjM5NC00MjI4LTg5NjgtNzc0ZGI2NDFhYmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

4) KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYyNDFlNzktNWE2NC00ODMwLTkyN2EtNGU2OTA5YmNmMjFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

5) KLASA PRZYRODNICZA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIxNDlkMGUtN2YzNS00MGU0LTkzOGQtMjQxZjZmY2RlODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

6) KOŁA ZAINTERESOWAŃ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U5YTE1ZGItOWVlYS00ZWQyLWEwODctYzdmYWJhNzc3Yjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

7) PSYCHOLOG I PEDAGOG

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI1NWIxY2EtMTUyNC00MTc3LThmOTEtZmM4ZGE2ODQ4YmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

8) SAMORZĄD SZKOLNY

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE5NDZiZjAtYjc5YS00NGU1LWExZGUtNjlmN2UxMjZhMTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

9) SEKCJA ARTYSTYCZNA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFmMjczZmUtODkwMS00MTllLTg5NDItOGMxYWFiODg3N2Vh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

10) SEKCJA JĘZYKÓW OBCYCH

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYjQwNzctOWFhNS00OTUxLWI2MTMtNTAxMmY4Mzc5OTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

11) SEKCJA SPORTOWA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTk2YjBlYmEtYmJhYy00ZDY0LWIxNTEtMDMyOWRjYWQ2MDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224abb0f54-a0f5-48e5-9dd4-5f7d25fd914d%22%2c%22Oid%22%3a%228239c637-1b2f-4176-8cfe-0c8cc5d85d02%22%7d

Zespół Promocji Szkoły