Biblioteka

INFORMACJE OGÓLNE:

Godziny Otwarcia Biblioteki Szkolnej:

Poniedziałek:        zamknięta
Wtorek:                  9:00 – 15:00
Środa:                     8:00 – 14:00
Czwartek:              9:30 – 15:00
Piątek:                    9:00 – 14:00

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych godzin udostępniania zbiorów.

AKTUALNOŚCI 2023

LAUREATKA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA ZA ROK 2022

Zapraszamy do zapoznania się z patronami wybranymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2022:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) – art. 22,
 2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 2,
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) – art. 42 ust. 3,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

 1. Do zadań biblioteki należy:
 • wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,
 • dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,
 • wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z Biblioteką Publiczną na ul. Redutowej 48,
 • wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia
  w społeczeństwie informacyjnym,
 • stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych,
 • organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,
 • upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
  i społeczną.
 1. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest uczniom, nauczycielom, pracownikom i rodzicom uczniów LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie
  z organizacją roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni

 1. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki: lektury na okres dwóch tygodni, pozostałe na okres jednego miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, z podaniem terminu zwrotu.

 1. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 2. Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:
 • dla uczniów w wyznaczonym przez dyrektora szkoły czasie – przed zakończeniem roku szkolnego,
 • dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – z dniem rozwiązania umowy.
 1. Nauczyciele i pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych lub urlopach dla poratowania zdrowia zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 2. Klasy, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeni zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie (nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.
 3. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela.
 4. Wobec czytelników (uczniów), przetrzymujących książki, stosuje się wstrzymania wypożyczeni, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Upomnienia mogą być przekazywane przez dziennik elektroniczny.
 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną zobowiązany jest:
 • odkupić taką samą książkę,
 • w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, odkupić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką ( potwierdzenie rozliczenia
  z wypożyczonych materiałów – karta obiegowa).

III. Postanowienia końcowe

1. Po ogłoszeniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia o inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych nauczyciele i opiekunowie pracowni zobowiązani są do uzgodnienia
i uaktualnienia stanu kont.

2. Zbiory nieaktualne, zniszczone i niekompletne należy zwrócić do biblioteki
w celu przeprowadzenia ich kasacji.

3. Rozstrzygnięcie spraw nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

KSIĘGOZBÓR

Zasoby biblioteki:

ilość woluminów: 7.900
wydania broszurowe: 1.000


W bibliotece dużą część księgozbioru stanowią lektury szkolne dla wszystkich poziomów i klas. Pozostała część księgozbioru to literatura popularnonaukowa i literatura piękna: polska, angielska, amerykańska, francuska, niemiecka, rosyjska. Na miejscu korzystać można z księgozbioru podręcznego, który tworzą słowniki, encyklopedie i albumy do zasobów wypożyczalni należą też najnowsze pozycje z zakresu metodyki nauczania oraz zbiory audiowizualne (płyty CD i DVD, kasety video itp.)


W bibliotece udostępniane są również następujące czasopisma:

 • Angora                       
 • Geografia w szkole         
 • PC World  Komputer                                               
 • Biblioteka w szkole       
 • Języki obce w szkole     
 • Polonistyka              
 • Biologia w szkole          
 • Nowe książki                 
 • Urania                       
 • Chemia w szkole         
 • Nowy filomata        
 • Wychowanie fizyczne                                                           
 • 21. wiek 

AKTUALNOŚCI 2021

Zapraszamy do zapoznania się z patronami wybranymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2021