O szkole

PATRON SZKOŁY

Zanim 1 sierpnia 1944 roku batalion „Zośka” stanął na Woli jako silny, dobrze uzbrojony, zorganizowany i wyszkolony oddział Powstania Warszawskiego, miał już za sobą długą drogę. Wiodła ona nie tylko poprzez żmudne przygotowania ludzi, organizacji i sprzętu, lecz także poprzez walkę toczoną na różny sposób przez miesiące i lata okupacji. Batalion formalnie powstał w ostatniej dekadzie sierpnia 1943 roku, lecz faktycznie istniał już na długo przedtem. Formacje konspiracyjne, które stały się podstawą batalionu „Zośka”, rozpoczęły swą podziemną działalność jeszcze za murami oblężonej Warszawy. 27 września 1939 roku utworzony został konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego, noszący odtąd kryptonim „Szare Szeregi”. W jego ramach od razu rozpoczęło pracę harcerstwo Warszawy. Na przełomie 1941 i 1942 roku w organizacji pracowało około 840 młodych ludzi w wieku powyżej 16 lat. Zorganizowani w zastępy, drużyny; hufce i okręgi, pełnili służbę m.in. w takich strukturach jak: wywiad („Wiss”), mały sabotaż („Wawer -Palmiry”) czy propaganda antyniemiecka („N”).

W listopadzie 1942 r. harcerze, wchodzący w skład Szarych Szeregów, zostali podzieleni na trzy piony wiekowe :

 • najmłodsi -do lat 16 -„Zawisza” (Z), zajmowali się kolportażem prasy podziemnej, służbą w łączności i wywiadem; drugą grupę wiekową -„Bojowe Szkoły” (BS) stanowili chłopcy w wieku 16-18 lat. Wykonywali trudniejsze zadania wywiadowcze i łączności. Byli szkoleni na kursach kierowców i podstawowych kursach wojskowych (wyszkolenie strzelca piechoty);
 • najstarsi, w wieku powyżej 18 lat, weszli do „Grup Szturmowych” (GS). Ich zadaniem była walka bieżąca w ramach tworzonego właśnie Kedywu.

W sierpniu 1943, z rozbudowanego i przekształconego Oddziału Specjalnego „Jerzy”,został utworzony Batalion Szarych Szeregów, który we wrześniu tego roku, dla upamiętnienia postaci dowódcy warszawskich Grup Szturmowych, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (poległego w akcji na posterunek graniczny w Sieczychach) przyjął nazwę „Zośka”.

Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” (1921 -1943) – podporucznik AK , instruktor harcerski, bohater polskiego harcerstwa – Szarych Szeregów. 

patron1

Tuż przed powstaniem batalion uzupełniono do pełnego stanu trzech kompanii (ok. 366 osób). W olbrzymiej większości składał się on z podchorążych. Żołnierze Batalionu „Zośka” brali udział w akcjach dywersyjno-sabotażowych, m.in. mających na celu niszczenie hitlerowskiego transportu kolejowego zaopatrującego front wschodni. W momencie wybuchu powstania stan organizacyjny batalionu przedstawiał się następująco:

 1. Dowództwo. Dowódcą batalionu był hm. por. ,,Jerzy” (Ryszard Białous).
 2. Trzy kompanie. Dowódcą 1 kompanii był ,,Maciek” -phm. sierż. pchor. ,,Blondyn” (Andrzej Łukoski), dowódcą 2 kompanii ,,Rudy” -phm. plut. pchor. ,,Morro” (Andrzej Romocki), 3 kompanii -phm. ppor. ,,Giewont” (Miłosław Cieplak).
 3. Pluton kobiecy służby łączności i służby sanitarnej.
 4. Wydzielona grupa sanitarna z lekarzem baonu na czele.

patron21 sierpnia 1944 roku o godz. 16.45, „Zośka” zaczyna akcję powstańczą. Po 63-dniach walk, toczonych w warunkach druzgocącej przewagi niemieckiej, Batalion stracił łącznie ponad 300 ludzi poległych i zaginionych wraz z grupą pęcicką i przyłączonym do baonu oddziałem ,,Kedywu Kolegium A”. Zginęli dowódcy wszystkich trzech kompanii, prawie wszyscy dowódcy plutonów. Wśród poległych było 48 instruktorów harcerskich.

Opracowała: mgr Urszula Karolewska

Bibliografia:

 • Borkiewicz-Celińska A.: Batalion Zośka. W-wa 1990
 • Stachiewicz P.: Parasol. W-wa 1991 Kopf S.: 63 dni. Warszawa 1994 r
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_główna
 • http://www.zgapa.pl/zgapedia/Batalion_Zośka
 • html http://powstanie-warszawskie-1944.pl/baon_zoska

HISTORIA SZKOŁY

 1993 – powstanie przy Szkole Podstawowej nr 208 im. Powstańców Warszawy LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego

 1994 –   uroczyste nadanie LXXXVI Liceum Ogólnokształcącemu imienia Batalionu „Zośka”

 2012 – uzyskanie wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Szkoła z pomysłem  

 2013 – uhonorowanie LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” Medalem „Pro Memoria”

2014 – uzyskanie wyróżnienia i otrzymanie tytułu „Szkoły Dialogu”

 2019 – wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego „Edukacja artystyczna” na przedmiotach: techniki aktorskie i teatr musicalowy

DYREKTORZY SZKOŁY

Dyrektorzy szkoły

1991 – 2006   –    Małgorzata Wysieńska

2006 –  2016  –   Barbara Ćwik

2016 – obecnie –  Katarzyna Zajączkowska (aktualny Dyrektor szkoły)

Wicedyrektorzy szkoły:

1991 – 1997    –     Krystyna Rowińska

1997 – obecnie  –  Ewa Smak (aktualny Wicedyrektor szkoły)

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły
 

 1. Zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego. 
 2. Wyposażenie uczniów szkoły w wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie studiów na wybranych przez nich kierunkach dalszej drogi życiowej. 
 3. Wykształcenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności,  patriotyzmu i poszanowania dla polskiego dziedzictwa.
 4. Wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej.
 5. Uczenie szacunku i tolerancji dla innych wyznań i narodowości
 6. Rozwijanie u uczniów umiejętności pozwalających na samodoskonalenie i rozwój własny
 7. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur
 8. Rozwijanie u młodzieży samodzielności, przedsiębiorczości i  odpowiedzialności.

Wizja szkoły

Fundamentem dla całej działalności wychowawczej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Ważne jest,  aby uczniowie budowali koncepcję swojego życia i uczyli się realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość. Budzenie w uczniach szacunku dla wspólnego dobra jako podstawy życia społecznego i patriotyzmu są wartościami o podstawowym znaczeniu.

Wyłączne prawo do decydowania o wychowaniu młodego człowieka ( zgodnie z Konstytucją RP ) ma dom rodzinny.
Nauczyciele w zakresie wychowania  mają funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców.

W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelska z poszanowaniem godności osobistej. Wychowanie jest nieodłączną częścią wszystkich działań szkoły.
Współczesna szkoła ma obowiązek kształtowania postaw ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, estetycznej i moralnej.

Szkoła chroni ucznia przed złem, równocześnie wskazuje jak należy postępować, aby zapewnić ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Aby łatwiej było osiągnąć powyższy cel zainstalowano w szkole monitoring wizyjny. A zapisy monitoringu wizyjnego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim, wykorzystywane są zgodnie z zasadami etyki i przepisami dotyczącymi ochrony danych wrażliwych. Uczeń naszej szkoły ma prawo uczęszczać na lekcje religii ( przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i wyznania innych osób).

INNOWACJE

Veni, didici, vici

/Przybyłem, nauczyłem się, zwyciężyłem/

Parafraza słów rzymskiego wodza i dyktatora, Gajusza Juliusza Cezara, wydaje się znakomicie odpowiadać wizji szkoły, o historii i tradycjach której właśnie czytasz… Wielki zdobywca i znakomity polityk osiągnął sukces w życiu i zdobył te „szczyty”, które śmiertelnym wydawały się nie do zdobycia. Dokonał wielkich czynów, gdyż cytując znanego wieszcza, Adama Mickiewicza:

Tam sięgał, gdzie wzrok nie sięga, łamał, czego rozum nie złamie”.

Już od ponad  25 lat nasze liceum funkcjonuje na warszawskim rynku edukacyjnym jako szkoła ponadgimnazjalna. Do roku szkolnego 1993/1994 w budynku przy ulicy Garbińskiego 1 mieściła się Szkoła Podstawowa nr 208 im. Powstańców Warszawy. Przekształcenie placówki oświatowej ze szkoły podstawowej na szkołę o charakterze ogólnokształcącym wynikało z potrzeb rynku młodej demokracji polskiej. W okresie ostatnich dwóch dekad odnieśliśmy wiele sukcesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Stworzyliśmy ciekawą ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży o wszechstronnych zainteresowaniach, którą regularnie modyfikujemy i dostosowujemy do wymagań rynku oraz możliwości        i potrzeb wychowanków.

Nasza praca jest efektywna. Absolwenci „Zośki” uzyskują pozytywne wyniki na egzaminie dojrzałości oraz kontynuują naukę na wybranych przez siebie uczelniach wyższych.

W trakcie nauki w naszej szkole zdobywają wiele różnorodnych doświadczeń uczestnicząc w licznych konkursach międzyszkolnych, miejskich, a także ogólnopolskich. Biorą udział w projektach międzynarodowych w Polsce i za granicą (ERASMUS+). A w szkole mają możliwość uczestniczenia w licznych do roku 2017 innowacjach edukacyjnych, wśród których należy wyróżnić warsztaty teatralne oraz filmowe, które są tradycją, a nawet legendą Zośki. Od 2019 roku w szkole są realizowane przedmioty: techniki aktorskie, teatr musicalowy oraz realizacja filmu jako eksperyment pedagogiczny.
Dla niezainteresowanych tego typu działaniami proponujemy szereg innych atrakcji, takie jak edukację klasyczną, podczas której młodzież zgłębia tajniki kultury antycznej oraz języków klasycznych (łacina i greka), rozwijanie kompetencji cyfrowych (programowanie, grafika komputerowa), Internetowa Gra Giełdowa.

Realizowanie innowacji, eksperymentu i programów międzynarodowych nie jest celem samym w sobie. Służy kształtowaniu określonych postaw i umiejętności wśród naszych wychowanków. Celem naszej szkoły jest przygotowanie młodzieży do świadomego i odważnego pełnienia określonych funkcji społecznych. Chcemy, aby nasz absolwent czynnie uczestniczył w życiu na skalę lokalną i globalną, aby interpretował i analizował wydarzenia, a przede wszystkim, aby sam podejmował decyzje i wpływał na losy świata. Oferta innowacyjna służy zatem podniesieniu jakości pracy szkoły i uzupełnia podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

PIOSENKA O ZOŚCE

TU WOLNA „ZOŚKA” – PIOSENKA NA 25 LECIE

Tu wolna Warszawa

tu wolna dzielnica

na Woli ukryta

niewielka ulica

A na niej w spokoju

już równo ćwierć wieku

jesteśmy otwarci

na Ciebie człowieku

REFREN:

To szkoła bez granic – bez granic to szkoła

To miejsce na ziemi – co historią woła

Gdzie ludzie są z Tobą – a Ty jesteś z Nami

To miejsce to „Zośka” – gdzie ciągle wracamy x2

Szaleni artyści

i dzielni chemicy

ambitni poeci

i matematycy

Tu woda i ogień

i wszystkie żywioły

mieszają się w rytmie

i w tańcu szalonym

REFREN:

To szkoła bez granic – bez granic to szkoła

To miejsce na ziemi – co historią woła

Gdzie ludzie są z Tobą – a Ty jesteś z Nami

To miejsce to „Zośka” – gdzie ciągle wracamy x4