Konkurs biologiczny „ZOŚKA – Zadbaj O Środowisko, Klimat i Aktywność” 2023/24 I edycja

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. eliminacji szkolnych, polegających na przygotowaniu w Zespołach krótkiego nagrania przedstawiającego wybrany przez Uczestników problem związany z kryzysem ekologicznym i propozycję aktywności społecznej, która pozwoliłaby na jego rozwiązanie;
 2. wojewódzkiego (eliminacji międzyszkolnych), przeprowadzanego w siedzibie Organizatora, mającego formę testu wielokrotnego wyboru z wiedzy i umiejętności, mogącego zawierać pytania otwarte z wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem tematycznym konkursu;
 3. finałowego, przeprowadzanego w siedzibie Organizatora, polegającego na ocenianych przez zespół jurorów odpowiedziach ustnych Uczestników Zespołu na pytania problemowe.

Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Szkoły zgłaszają chęć udziału swoich uczniów w Konkursie w terminie do dnia 16 lutego 2024 r.
 2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Opiekun poprzez wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych zgód rodziców (opiekunów prawnych) Uczestników na udział w Konkursie wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do regulaminu) w terminie wskazanym w ust. 1. pocztą na adres: LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS BIOLOGICZNY”. O zakwalifikowaniu Uczestników do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Po weryfikacji danych Organizator przesyła Opiekunom, do dnia 26 lutego 2024 r., drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy do dalszej korespondencji, adres mailowy na który można wysłać nagrania Uczestników tworzących Zespoły, będące częścią etapu szkolnego Konkursu oraz kod Zespołu, pod którym będą publikowane wyniki Uczestników.
 4. Realizacja etapu szkolnego Konkursu polega na przygotowaniu przez Zespół nagrania podejmującego wybrany przez Uczestników problem środowiska i klimatu oraz propozycję aktywności społecznej, która mogłaby doprowadzić do rozwiązania zauważonego problemu.
 5. Wymagania techniczne dotyczące nagrań przesyłanych w Konkursie przez Opiekunów Zespołów uwzględniają:
  – czas trwania: nie dłuższy niż 3 minuty;
  – format: MP4;
  – rozdzielczość: minimum 720p (1280×720 pikseli), preferowana 1080p (1920×1080 pikseli).
 6. Nagrania należy dostarczyć bezpośrednio do Organizatora na nośniku danych (np. pendrive, CD) lub przesłać na wskazany w pkt. 3 adres mailowy. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa Zespołów w Konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie Uczestników przez Opiekuna wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów i zgód, o których mowa pkt. 2. Termin dostarczenia nagrań w formie plików komputerowych upływa 1 marca 2024 r. o godzinie 12:00.
 7. Nagrania należy nazwać imieniem i nazwiskiem opiekuna oraz numerem szkoły.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenia, wynikające z przyczyn technicznych, dotyczące pobierania lub otwarcia nadesłanych albo dostarczonych osobiście do siedziby Organizatora plików komputerowych zawierających nagrania. Jeżeli Organizator wykryje, że przesłany link lub zamieszczony pod nim plik nie dają się otworzyć, dołoży starań, by poinformować Opiekuna Zespołu w odpowiednio krótkim czasie tak, by możliwe było podjęcie działań zaradczych, np. Organizator może poprosić o przesłanie plików w innym, ustalonym formacie, lub innym kanałem bądź dostarczenie plików bezpośrednio do siedziby Organizatora. Jeżeli Opiekun nie odpowie Organizatorowi na zgłoszony problem lub jeśli mimo podjętych działań plik lub link nadal nie dadzą się prawidłowo otworzyć, a termin dostarczania nagrań Zespołów upłynął, Organizator może nie dopuścić takiego Zespołu do etapu szkolnego.
 9. Niespełnienie wymagań technicznych nagrań może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia Zespołu do etapu szkolnego i jego dyskwalifikacją.
 10. Przesłane w Konkursie nagrania, w całości ani w części, nie mogą być uprzednio ani równocześnie zgłoszone do żadnego innego Konkursu.
 11. Przesłane w Konkursie nagrania powinny być wolne od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe, nie mogą także przedstawiać osób, które nie wyraziły zgody na udostępnianie ich wizerunku. Nagrania nie mogą też naruszać praw autorskich.
 12. Organizator powołuje Komisję oceniającą, zwaną dalej „Komisją”, przesłane nagrania, w skład której wchodzą: dyrektor LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie lub jego zastępca bądź wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli przedmiotów przyrodniczych jako członkowie komisji. W skład Komisji może zostać powołany także ekspert z instytucji zewnętrznej zajmującej się tematyką związaną z Konkursem.
 13. Kryteria oceny nagrań Zespołów obejmują:
  – dobór tematu pracy i sposób opracowania – od 0 do 5 punktów;
  – stopień znajomości i zrozumienia podjętego problemu środowiska i klimatu – od 0 do 10 punktów;
  – poziom merytoryczny Uczestników w zakresie używania terminologii – od 0 do 5 punktów;
  – kreatywność, pomysłowość w wykonaniu i przedstawieniu omawianego problemu środowiska i klimatu – od 0 do 10 punktów;
  – kreatywność, pomysłowość w zaproponowanej aktywności społecznej na rzecz rozwiązania występującego problemu środowiska i klimatu – od 0 do 15 punktów;
  – oryginalność i formę pracy – od 0 do 5 punktów.
 14. Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez zespół wynosi 40.
 15. Każdy z członków Komisji ocenia nagrania indywidualnie a za ostateczny wynik Zespołu w etapie szkolnym uznaje się średnią arytmetyczną z łącznej punktacji od poszczególnych członków Komisji.
 16. Organizator 18 marca 2024 r. zamieszcza na stronie internetowej www.zoska.waw.pl wyniki etapu szkolnego, podając informację zawierającą: nazwę szkoły macierzystej Zespołu, liczbę uzyskanych punktów i kod Zespołu z zaznaczeniem Zespołów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego, wojewódzkiego (międzyszkolnego) etapu.
 17. Do etapu wojewódzkiego (międzyszkolnego) kwalifikuje się nie więcej niż 15 najlepszych Zespołów z etapu szkolnego, przy czym uzyskane punkty w etapie szkolnym muszą stanowić co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia. W przeciwnym wypadku Zespół nie uzyskuje kwalifikacji do etapu wojewódzkiego (międzyszkolnego).
 18. Etap wojewódzki (międzyszkolny) przeprowadza Organizator w swojej siedzibie w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 15:00. Czas pracy z arkuszem wynosi 45 minut.
 19. Prace Uczestników oddane po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań w arkuszu konkursowym nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności miejsc w Konkursie.
 20. Organizator nie zapewnia oraz nie pokrywa kosztów zakwaterowania, diet i dojazdu do siedziby Organizatora Uczestnikom ani Opiekunom.
 21. Uczestnicy przystępujący do Konkursu na etapie wojewódzkim (międzyszkolnym) mają obowiązek okazać legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 22. Niestawienie się Uczestnika na eliminacje w etapie wojewódzkim w terminie przeprowadzania Konkursu oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez Organizatora miejscu, wyklucza Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie. Spóźniony Uczestnik może za zgodą Organizatora być dopuszczony do eliminacji na etapie wojewódzkim Konkursu, ale bez możliwości wydłużenia czasu ich trwania.
 23. Szkoła macierzysta Uczestnika ma obowiązek zapewnienia Uczestnikom opieki na czas eliminacji w etapie wojewódzkim, odbywającym się w siedzibie Organizatora, którą może sprawować Opiekun. W przypadku gdy osobą sprawującą opiekę nad Uczestnikiem będzie inna osoba niż Opiekun, należy za pośrednictwem Opiekuna i/lub szkoły macierzystej poinformować o tym Organizatora.
 24. Na etapie wojewódzkim Konkursu, w zadaniach zamkniętych, za wybór i zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi Uczestnik otrzymuje 1 punkt, za brak zaznaczenia odpowiedzi – 0 punktów, a za wybór i zaznaczenie każdej nieprawidłowej odpowiedzi Uczestnikowi odejmowany jest 1 punkt. Sposób punktowania zadań otwartych określony jest w arkuszu konkursowym w informacji do zadania.
 25. Organizator powołuje Koordynatora Konkursu, który sprawdza arkusze konkursowe Uczestników z etapu wojewódzkiego (międzyszkolnego). Średnia arytmetyczna otrzymana z wyników Uczestników wchodzących w skład Zespołu stanowi jego wynik w etapie wojewódzkim (międzyszkolnym).
 26. W przypadku gdy Zespoły uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności miejsc decyduje wynik punktowy uzyskany w etapie szkolnym. Jeśli suma punktów Uczestników uzyskana w etapie szkolnym była taka sama i niemożliwe jest rozstrzygnięcie kolejności miejsc, przyznawane jest miejsce ex aequo.
 27. Organizator na stronie internetowej www.zoska.waw.pl  nie później niż do dnia 24 kwietnia 2024 r. umieszcza informację o wynikach Zespołów. Lista zawiera: kod Zespołu, nazwę szkoły macierzystej, wynik punktowy z etapu wojewódzkiego (międzyszkolnego) oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Zespołu do etapu finałowego.
 28. Do etapu finałowego zostaje zakwalifikowanych 6 najlepszych Zespołów.
 29. Etap finałowy przeprowadza Organizator w swojej siedzibie w dniu 17 maja 2024 r. o godzinie 11:00.
 30. Zespoły losują zestawy pytań, na które będą udzielali odpowiedzi. Za brak odpowiedzi na pytanie lub odpowiedź nieprawidłową przyznawane jest 0 punktów, za odpowiedź niepełną Zespół otrzymuje 2 punkty, za odpowiedź wyczerpującą przyznawane są 4 punkty.
 31. Komisja, o której mowa w pkt. 12, ocenia odpowiedzi, które są udzielane przez Uczestników w Zespołach oraz dla każdego Zespołu na podstawie uzyskanych punktów w etapie finałowym oblicza średnią arytmetyczną. Wynik tego działania stanowi liczbę punktów Zespołu uzyskaną w etapie finałowym.
 32. Komisja sumuje wyniki Zespołów uzyskane w etapie wojewódzkim (międzyszkolnym) oraz w etapie finałowym i na ich podstawie przygotowuje listę rankingową.
 33. Organizator na stronie internetowej www.zoska.waw.pl  nie później niż do dnia 21 maja 2024 r. umieszcza informację o wynikach Zespołów. Lista zawiera: pozycję rankingową zespołu, imiona i nazwiska Uczestników, którzy zostali laureatami Konkursu oraz liczbę uzyskanych punktów.