Konkurs biologiczny „SYMBIOZA” 2022/23 I edycja

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. szkolnego, przeprowadzanego w siedzibach macierzystych szkół Uczestników Konkursu, mający formę testu zawierającego zadania jednokrotnego wyboru z wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem tematycznym konkursu;
 2. wojewódzkiego, przeprowadzanego w siedzibie Organizatora, mającego formę testu wielokrotnego wyboru z wiedzy i umiejętności, mogącego zawierać pytania otwarte z wiedzy i umiejętności przewidzianych zakresem tematycznym konkursu.

Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Szkoły zgłaszają chęć udziału swoich uczniów w Konkursie w terminie do dnia 3 marca 2023 r.
 2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Opiekun poprzez wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych zgód rodziców (opiekunów prawnych) Uczestników na udział w Konkursie wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do regulaminu) w terminie wskazanym w ust. 1. pocztą na adres: LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS BIOLOGICZNY”.
 3. Po weryfikacji danych Organizator przesyła Opiekunom, do dnia 21 marca 2023 r., drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy do dalszej korespondencji, arkusz konkursowy do przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu.
 4. Etap szkolny Konkursu przeprowadzają Opiekunowie we własnym zakresie w swoich szkołach macierzystych jednego dnia, tj. między 22 a 24 marca 2023 r. Godzinę rozpoczęcia rozwiązywania arkusza konkursowego na etapie szkolnym Opiekun ustala z Uczestnikami. Czas pracy z arkuszem wynosi 45 minut.
 5. Organizator 28 marca 2023 r. zamieszcza na stronie internetowej www.zoska.waw.pl klucz prawidłowych odpowiedzi.
 6. Prace konkursowe Uczestników na etapie szkolnym są sprawdzane przez Opiekunów i przechowywane do czasu ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator ma prawo wglądu do arkuszy konkursowych z etapu szkolnego.
 7. Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się Uczestnicy, którzy uzyskali w etapie szkolnym co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.
 8. Opiekunowie przesyłają Organizatorowi wypełniony formularz zawierający listę Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (załącznik nr 3 do regulaminu) nie później niż do dnia 5 kwietnia 2023 r. w sposób określony w ust. 2.
 9. Etap wojewódzki przeprowadza Organizator w swojej siedzibie w dniu 31 maja 2023 r. o godzinie 10:00. Czas pracy z arkuszem wynosi 45 minut.
 10. Organizator na stronie internetowej www.zoska.waw.pl  nie później niż do dnia 6 czerwca 2023 r. umieszcza informację o wynikach Uczestników, jakie uzyskali w etapie wojewódzkim oraz przyznanych tytułach laureata. Lista zawiera: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę szkoły macierzystej oraz wynik punktowy jaki Uczestnik zdobył w eliminacjach etapu wojewódzkiego.
Zał. 2. OŚWIADCZENIE RODO I ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)Pobierz