Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń oraz prowadzenie bufetu

Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń oraz prowadzenie bufetu

w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu „Zośka”w siedzibie placówki
w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. na podstawie umowy.

Warunki konkursu ofert, obowiązki prowadzącego bufet, kryteria wyboru oferty określone są w dokumencie  „ Kryteria wyboru Ajenta  do umowy dzierżawy na prowadzenie bufetu szkolnego w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu „Zośka”.

Oferta pisemna na konkurs powinna zawierać:

  • Wypełniony – Formularz oferty
  • Odpis z właściwego rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej , NIP, REGON, KRS, z danymi Nazwa firmy (nazwisko i imię) i siedzibę firmy (adres),
  • Oferowaną cenę czynszu ( koszty mediów pozostają po stronie Wynajmującego),
  • Oświadczenie oferenta o akceptacji warunków konkursu

Oferty w formie pisemnej w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie nieidentyfikujących oferenta z napisem „Konkurs” należy złożyć do dnia 26.05.2022 r. do godziny 10.00 w sekretariacie szkoły. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2022. o godzinie 10.30.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Umowa zostanie zawarta od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r według wzorca obowiązującego dla umów zawieranych w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Szczegółowych informacji udziela p. Piotr Zawierucha  w siedzibie szkoły, tel.22 8364838.

Do pobrania

Załącznik nr 1 – Kryteria

Załącznik nr 2  – Formularz oferty