Zespoły przedmiotowe

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

Lider zespołu:

Małgorzata Pachulska (historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo)

Członkowie zespołu:

Donald Szoka (historia, wiedza o społeczeństwie)

Anna Zwolińska (język polski)

Piotr Gryszczuk (język polski)

Agnieszka Ciepielewska-Andrejczuk (język polski)

Małgorzata Pachulska (historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo)

Piotr Kur (etyka, przedsiębiorczość)

Marcin Klotz (religia)

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

Lider zespołu języków obcych:

Katarzyna Muchowska

Iwona Karlinska

Agnieszka Łągiewka

Sebastian Szymalak

Anna Wnorowska-Brudek

Ewa Serkowska (język hiszpański)

Jarosław Grzywacz (język niemecki)

Tomasz Bartczak (jezyk rosyjski)

Edyta Mazur (język francuski)

Oferta dydaktyczna naszego liceum zawiera szerokie spektrum języków obcych nowożytnych. W tej grupie znalazła się również starożytna łacina, znajomość której wspomaga poznawania wszystkich języków z grupy indoeuropejskiej.

W  dobie globalizacji wiedza zdobywana na zajęciach lingwistycznych jest niezwykle istotna oraz niezbędna. Otwiera młodego człowieka na Europę i świat. Pomaga przełamać barierę językową oraz kulturową, a przede wszystkim otwiera przed naszymi absolwentami drogę do kariery zawodowej na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Zajęcia językowe w naszej szkole są prowadzone różnymi metodami. W proces dydaktyczny włączamy pracę metodą projektów. Do najbardziej interesujących zaliczają się:

Szkolny Konkurs Lingwistyczny

Konkurs skierowany jest do uczniów naszego liceum. Jego głównym założeniem jest nauka przez zabawę. Zadaniem uczestników jest przyswojenie 100 zwrotów idiomatycznych z języka angielskiego oraz 60 popularnych sentencji łacińskich. W drugim etapie projektu młodzież pracuje zespołowo. Zespoły wykorzystują wiedzę w zabawnych konkurencjach: kalambury, quizy oraz praca z filmem i obrazem.

Projekty międzynarodowe

Spotkania młodzieży w ramach unijnych projektów stanowią bardzo ciekawy element uzupełniający dydaktykę szkolną. Młodzież uczestnicząca w projektach poznaje języki, kulturę i obyczaje uczestników projektu z innych państw europejskich.   Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce projekty międzynarodowe.

Spotkania Młodzieży we Flossenburgu

Młodzież naszego liceum każdego roku w okresie wakacji uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży we Flossenburgu, które organizowane są przez niemieckie stowarzyszenie na terenie byłego obozu koncentracyjnego. 

Celem spotkań jest propagowanie idei pacyfistycznych i przyjaźni między młodymi ludźmi z różnych krajów europejskich i nie tylko.  

Podczas spotkań we Flossenburgu nasi uczniowie są oprowadzani po obozie koncentracyjnym przez byłych jeńców obozu, którzy jednocześnie opowiadają historię miejsca oraz swoją. Uczestniczą również w zajęciach integracyjnych i poznają młodzież z zaproszonych krajów (Belgia, Niemcy, Ukraina, Izrael) oraz porozumiewają się językiem angielskim.

AIESEC

Współpraca szkoły z organizacją AIESEC  rozwija umiejętności lingwistyczne naszych uczniów oraz umożliwia poznanie kultury odległych niekiedy krajów. Wolontariusze AIESEC goszczą w naszym liceum cały tydzień. Prowadzą ciekawe zajęcia w języku angielskim.

Zajęcia interdyscyplinarne

Nauczyciele zespołu języków obcych opracowują zajęcia interdyscyplinarne, których celem jest wskazanie korelacji międzyprzedmiotowych, a w szczególności wpływu języków obcych na inne dziedziny naukowe. 

Dyskusyjne Koło Filmowe (DKF)

Wspólne oglądanie w szkole filmów stanowi bardzo ważny element edukacji społeczno-obywatelskiej. Pokazom towarzyszy dyskusja, w której uczniowie pod kierunkiem opiekunów analizują i interpretują zjawiska społeczne i kulturowe występujące w Polsce oraz krajach europejskich, których języków się uczą.

ZESPÓŁ PRZYRODNICZY I NAUK ŚCISŁYCH

Lider zespołu:


Anna Szymczak (geografia, geografia z elementami statystyki i matematyki, przyroda, dziennikarstwo)

Członkowie zespołu:

Małgorzata Kowalska (fizyka)

Ewa Smak (geografia)

Katarzyna Kłos (chemia)

Joanna Gabral-Kwiecień (bilogia)

Kinga Mazur (chemia, matematyka)

Joanna Maciak (matematyka)

Krzysztof Chrobot (matematyka)

Aneta Kozłowska (matematyka)

Biologia, chemia, fizyka oraz geografia to nauki przyrodnicze będące naukami empirycznymi, w których bardzo ważną rolę odgrywa odwołanie się do eksperymentu badawczego. Nauka tych przedmiotów w naszej szkole jest prowadzona w celu lepszego zrozumienia otaczającej uczniów rzeczywistości, ale również po to, aby zaspokoić ich ciekawość.

Nauczyciele matematyki systematycznie analizują wyniki egzaminów maturalnych (sesja próbna oraz własciwa) w celu dosotosowania metod pracy do potrzeb uczniów. Matura próbna z matematyki przeprowadzana jest wielokrotnie (w klasie drugiej oraz trzeciej), a jej wyniki podlegaja systemowi wewnetrznej ewaluacji, w ramach której opracowywane są programy naprawcze.

Dla uczniów zainteresowanych organizowany jest cykliczny konkurs Matematyka w obiektywie.

W naszej szkole przedmioty przyrodnicze są realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • biologia i chemia w klasie przyrodniczej,
 • fizyka w klasie matematyczno – przyrodniczej,

Nauczyciele biorą czynny udział w konferencjach metodycznych, warsztatach oraz szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje, aby rozwijać talenty uczniów, kształtować w nich proces logicznego myślenia, doskonalić umiejętności wzajemnej komunikacji i pracy w zespole, wdrażać do aktywnej i samodzielnej pracy, motywować do nauki. Podczas nauki w klasie trzeciej uczniowie wielokrotnie poddawani są ocenie umiejętności poprzez udział w maturach próbnych. W klasie drugiej przeprowadzony zostanie Egzamin Kompetencji z przedmiotów przyrodniczych będący formą matury próbnej. Wyniki tych egzaminów wewnętrznych podlegają systemowi ewaluacji w zespole nauczycieli.

Nauczyciele zespołu przyrodniczego organizują konkursy międzyszkolnego i szkolne:

 • Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny – Cztery żywioły,
 • Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs Doświadczenie przyrodnicze,
 • Szkolny Konkurs Geograficzny,
 • Konkurs fotograficzny, geograficzny,
 • Szkolna Mini-Olimpiada Fizyczna,
 • Konkurs fotograficzny Przyroda w różnych porach roku,
 • Coroczny tematyczny konkurs wiedzy biologicznej.

Uczniowie przygotowywali się pod opieką nauczycieli zespołu do konkursów:

 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK,
 • Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko,
 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Chain Reaction – interdyscyplinarny konkurs chemiczno-fizyczny,
 • Konkurs Astronomiczny Helios,
 • Eksperyment Łańcuchowy – konkurs fizyczny.

Nauczyciele opracowują szeroką ofertę zajęć interdyscyplinarnych, których celem jest wskazanie korelacji międzyprzedmiotowych:

 • interdyscyplinarne lekcje koleżeńskie (biologia-wychowanie fizyczne, chemia-wychowanie fizyczne, biologia-łacina, fizyka-język polski, fizyka-chemia, fizyka-kultura antyczna, geografia-łacina),
 • seminaria przedmiotowe i międzyprzedmiotowe.
 •  
 • wykładach organizowanych dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi na odpowiednich wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz instytutach Polskiej Akademii Nauk,
 • zajęciach dla uczniów organizowanych w ramach Festiwalu Nauki,
 • Uczniowie i nauczyciele fizyki oraz chemii brali udział w projekcie „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej, a także uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych według metody „lekcji holistycznej” łączącej treści chemii, fizyki oraz matematyki.
 • zajęciach laboratoryjnych dedykowanych uczniom szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • lekcjach muzealnych w Muzeum Ziemi, Muzeum Geologicznym, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Farmacji, Warszawskim ZOO i zajęciach w Centrum Nauki Kopernik,
 • wyjazdy turystyczne, krajowe i zagraniczne, podczas których mogą oni poznawać ciekawe zakątki Polski i Europy, a także prowadzić bezpośrednie obserwacje zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym wywołanych przyczynami naturalnymi lub działalnością człowieka. Tak było np. podczas udanych wyjazdów do kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie.

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY I SPORTU

Lider zespołu:

Marzena Słocka (wychowanie fizyczne)

Członkowie zespołu:

Michał Barczak (taniec, warsztaty taneczne)

Leszek Ciosek (wychowanie fizyczne)

Monika Kaszewska (taniec, warsztaty taneczne)

Agnieszka Niziurska (wiedza o kulturze, warsztaty plastyczne)

Wojciech A. Sobota (edukacja dla bezpieczeństwa, warsztaty filmowe, warsztaty scenograficzne)

Zajęcia artystyczne prowadzimy w naszym liceum od roku szkolnego 1994/1995. Zaczynaliśmy od wprowadzenia do programu klasy humanistycznej następujących przedmiotów teoretycznych: Teatrologia, Wiedza o filmie, Techniki teatralne, Taniec, Plastyka, Muzyka, i praktycznych: Warsztaty teatralne, Warsztaty technik teatralnych, Warsztaty plastyczne, Warsztaty filmowe, Warsztaty taneczne, Warsztaty muzyczne.

Pierwszy program przedmiotów artystycznych został zaopiniowany przez Instytut Sztuki i zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Co nas wyróżnia ?

 • Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych
 • Dysponujemy w pełni wyciemnioną salą teatralną z widownią na 130 osób oraz sterówką z urządzeniami pozwalającymi operować światłem scenicznym i dźwiękiem, profesjonalne reflektory i nagłośnienie.
 • Dysponujemy salą taneczną z lustrami
 • Posiadamy magazyn scenografii i kostiumów teatralnych
 • Nasi absolwenci studiują na uczelniach artystycznych w całej Polsce

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.  Wyposażenie szkoły umożliwia nauczycielom kształcenie młodzieży w wielu dzidzinach sporowych Zajęcia odbywają się w sali gimanstycznej, na siłowni i pływalni, które stanowią integralną część budynku. Do szkoły przynależy też nowoczesne boisko, na którym prowadzone są lekcje w-f wiosna i jesienią. Zajęcia odbywają się również w terenie (nordic walking, atletyka terenowa, jogging).

Oferta dydaktyczna jest bardzo szeroka. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie uczestniczą w zajęciach tańca prowadzonych przez specjalistę. Dla zainteresowanej młodzieży organizowane są zajęcia pozalekcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna tenis, stołowy).

Nasi uczniowie regularnie startują w zawodach sportowych objetych kalendarzem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży oraz w innych imprezach sportowych organizowanych na terenie Woli i Warszawy.

Od 2003 jesteśmy organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Siatkarskiego o Puchar Dyrektora.